Osobowość w języku polskim

Definicja osobowości

  1. osobowość to całość stałych cech psychicznych i mechanizmów wewnętrznych regulujących zachowanie się człowieka; indywidualność (SJP PWN)

Definicja tożsamości

  1. bycie tym samym; identyczność (SJP PWN)

Definicja dojrzewania

  1. osiąganie pełni rozwoju, stawanie się gotowym do określonych zadań; osiągnie najlepszej jakości (SJP PWN)

Synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

indywidualność, postać, świadomość, jaźń, ego.

Słownictwo powiązane z osobowością:

superego, przedświadomość, nieświadomość, id, charakter, identyfikacja, introwersja, ekstrawersja, temperament, samowiedza, samoświadomość

dysocjacja, dezintegracja, dewiant, paranoja, psychopatia, schizofrenia,

Związki frazeologiczne:

osobowość prawna

Przysłowia

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.

Aforyzmy

Arystoteles: Korzenie wychowania są gorzkie, ale owoce słodkie.

Carl Gustav Jung: Spot­ka­nie dwóch oso­bowości przy­pomi­na kon­takt dwóch sub­stan­cji che­micznych: jeżeli nastąpi ja­kakol­wiek reak­cja, obie ule­gają zmianie.